Mobilita bedrových kĺbov a bolesti driekovej chrbtice

12.11.2020

Na správny chod driekovej chrbtice má priamo, či nepriamo vplyv veľké množstvo faktorov. V tele všetko súvisí so všetkým a nedá sa funkčne ani anatomicky oddeliť žiadna jednotka a povedať, že jej kontribúcia k celku je minimálna alebo zanedbateľná.

Sú však fyziologické celky, ktoré majú zjavne väčší vplyv na distribúciu napätí a výsledné silové vektory v chrbtici. Ak pominieme priamo CNS a jej koordinačné povinnosti, tak jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich chod chrbtice ako celku je stavba kĺbov pod chrbticou. Anatómia klenby a bazálna kooperácia kostí v klenbe chodidla, tvar a orientácia kolien, stavba bedrových kĺbov ... to sú dôležité základy, na ktorých doslova stojí chrbtica.

To, ako sa váhonosné kĺby vyformujú v korelácii s chrbticou a naopak, má v dospelosti vplyv na to, ako sa navzájom tieto systémy budú ovplyvňovať. Problematika je natoľko široká, vzhľadom na širokú variabilitu parametrov, že v tomto článku sa zameriam iba na jeden špecifický prípad. Na ňom si popíšeme to, prečo sa v praxi stretávame s bolesťami a štrukturálnymi zmenami chrbtice, ktoré nemajú zjavnú lokálnu príčinu, ergo ich príčinou nie je priamo lézia chrbtice.

Región panvy je vzhľadom na intímny vzťah k driekovej chrbtici jeden z najzásadnejších. Tvar a postavenie panvy, funkčnosť a anatómia SI skĺbenia, fyziológia bedrových kĺbov ... na malom priestore sa stretávajú dôležité funkčné prvky ovplyvňujúce chod driekovej chrbtice.

Tvar acetábula (jamky bedrového kĺbu) a hlavice stehennej kosti, ale najmä ORIENTÁCIA acetábula, má vplyv na to, akým spôsobom budú sily prostredníctvom stehennej kosti pôsobiť na panvu a tá na driekovú chrbticu.

Ak je acetábulum orientované viac dopredu ako do boku (viac mediálne ako laterálne) a ak je navyše orientované smerom dole (kaudálne), obmedzuje chod stehennej kosti, znemožňuje eleváciu stehennej kosti a naopak - stehenná kosť pôsobí ako páka na panvu a tlačí ju do predného zdvihu. Rotácia panvy spôsobuje napriamovanie driekovej lordózy a zvýšený tlak na predné platničkové steny. Platničkové tkanivo, dlhodobo stláčané prevažne spredu sa deformuje a vytláča (protruduje) dozadu. 

Výsledkom sú protrúzie platničiek a zhruba od 30. roku života bolesti driekovej chrbtice. Tento proces je dlhodobý a nenastane zo dňa na deň a preto je vo svojej podstate horší ako akútne traumy vznikajúce krátkodobým preťažením, napríklad nesprávnou manipuláciou s bremenami. Napriamovanie lordózy je plazivý efekt a trvá roky, kým sa prejavia dôsledky, ktorých príčinou nie je priamo drieková chrbtica, ale už spomínaná stavba bedrových kĺbov a panvy ako celku. Trpia aj fazetové kĺby chrbtice, sú vo zvýšenej miere naťahované, čo sa postupne odzrkadlí na ich stave a častým nálezom je preto pri léziách platničiek v driekovej chrbtici aj artróza fazetových kĺbov.

Aj tu platí, že pri posudzovaní príčin bolestí chrbtice je dôležité pochopiť mechanizmus vzniku a zamerať pozornosť na funkčný celok namiesto posudzovania parciálnych parametrov.

Pretože tvar a orientácia acetábula a hlavice stehennej kosti nie je diagnózou per se, ale je výsledkom individuálneho vývoja skeletu v detstve a je potrebné túto informáciu integrovať do rehabilitácie spolu s informáciami o ďalších funkčných jednotkách. Zrenie skeletu a výsledný tvar kĺbnych systémov je výsledkom prepojenia pohybov všetkých častí, nielen panvy a váhonosných kĺbov, ale aj napríklad postavenia lebky na atlase, či koordinácie CNS alebo geneticky danej tuhosti muskulatúry jedinca.

Len komplexným pohľadom sa môžeme vyhnúť začiatočníckym chybám, ktoré napríklad v skrátených hamstringových reťazcoch vidia príčinu bolestí driekovej chrbtice a zvádzajú terapeuta pristupovať k problému zjednodušene a potom nezmyselne tlačia pacienta do strečingu zadných reťazcov namiesto toho, aby s ním cvičili správnu chôdzu a sedenie. Pretože napríklad pri sedení je tvar a poloha acetábula kľúčová, nakoľko priamo podmieňuje pákový efekt. 

Jednoduchý test - sadnite si na stoličku, nohy spolu, kolená v pravom uhle a pozorujte svoju driekovú chrbticu. Ak je v prirodzenom lordotickom postavení, je zrejme s vašimi bedrovými kĺbami všetko v poriadku (v zmysle hore uvedeného). Ak vám je ale lordotické postavenie nepríjemné a núti vás do napriamenia alebo dokonca flexie driekovej chrbtice, tak máte dôvod sa na svoje bedrové kĺby pozrieť bližšie.

V takomto prípade je vhodnejšie sedieť na kraji stoličky, s kolenami nižšie ak bedrové kĺby, aby nedochádzalo k páčeniu panvy a napriamovaniu lordózy.

Mobilitu bedrových kĺbov pekne vidno pri predklone. Jedinci s laterálne orientovanými bedrovými kĺbami sa ohnú k zemi bez toho, aby ohli driekovú lordózu - rotácia je uskutočňovaná okolo bedrových kĺbov, pretože im nič nebráni v predklone. U jedincov, u ktorých je acetábulum orientované viac dopredu a dole, acetábulum pri rotácii smerom dole naráža na stehennú kosť ako na prekážku a zvyšok ohybu preberá drieková chrbtica, ktorá je týmto nefyziologicky preťažovaná.

Podobne sa dá mobilita bedrových kĺbov otestovať pri hlbokom drepe. Jedinci s obmedzenou mobilitou nie sú schopní vykonať hlboký drep "ass to grass", pri pohybe dole padajú dozadu kvôli presunu hmoty mimo ťažiskovej osi alebo si pomáhajú tým, že sa stavajú na špičky, aby vyvážili hmoty okolo zvislice.

Na otázku, čo sa s týmto dá robiť neexistuje jednotná odpoveď. Všetko záleží na tom, či je aktuálny stav nevyhovujúci a do akej miery je možné ho zmeniť. Vytvarovanú skeletálnu hmotu už nie je možné prebudovať, určite nie bez rizika, že úprava lokálnych parametrov nebude mať negatívny vplyv na ostatné časti tela. Nezabúdajme, že telo pracuje ako celok a akákoľvek drobná zmena v jednej jeho časti má vplyv na zvyšok a najmä v dospelosti je bezproblémová adaptabilita systému otázna.

Svoje o tom vedia napríklad pacienti, ktorým bol implantovaný umelý bedrový kĺb a došlo k miernemu skráteniu končatiny. Za rok dva sa začnú objavovať bolesti driekovej chrbtice alebo protiľahlého ramena ako dôsledok pohybovej maladaptácie, pretože telo si so zmenou už nedokáže poradiť štrukturálnymi zmenami, ako je to napríklad pozorovateľné u jedincov, ktorí v detstve prekonali zlomeninu stehennej kosti a aj napriek skráteniu končatiny sa ich telo s touto lokálnou zmenou vyrovnalo koncepčne zmenou skeletu v čase, keď je kostné tkanivo ešte ako tak plastické.

V prípade obmedzenej mobility bedrových kĺbov je funkčná diagnostika lokálnych parametrov svalových skupín skôr na škodu veci, pretože to, čo diagnostikuje ako príčinu problému, je dôsledkom. 

Spomínané hamstringové reťazce alebo skrátené achilove šľachy sú takto prirodzeným dôsledkom a v podstate normálnym javom pri obmedzenom pohybe bedrových kĺbov a ich naťahovanie nie je riešením príčin. Navyše pri strečingu zvyšuje riziko preťažovania driekovej chrbtice, pretože pacient nie je schopný vykonať pohyb normálne v bedrových kĺboch a takto prenáša flexiu do driekovej chrbtice.

Opísaný prípad by mal slúžiť na zamyslenie nad rehabilitáciou bolestí pohybového aparátu a namiesto nezmyselných rehabilitácií, akupunktúry, liekov alebo cieleného cvičenia oblasti, kde sa prejavujú symptómy, vysvetliť pacientovi genézu jeho problému a jednoduché kroky na ceste k jeho zvládnutiu. Veľakrát je to iba ľahká zmena v uhle nohy pri sedení, napríklad 20 stupňov smerom dole a pákový efekt pominie, čo umožní driekovej chrbtici dosiahnuť normálne lordotické fyziologické postavenie.

O autorovi

Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na odstraňovanie bolestí chrbtice, končatín a migrén.

Problematike sa venujem komplexne a kladiem dôraz najmä na pochopenie súvislostí, cielené cvičenie a úpravu pohybových stereotypov.

Aktuálne informácie nájdete na mojej Facebook stránke Masážna terapia - Roland Habara


Hľadáte na mojej stránke niečo konkrétne? Informácií je tu dosť - skúste do vyhľadávania zadať napr. migréna, cviky, bolesti chrbtice, hernia, krčná chrbtica, platničky ... 

Mohlo by vás zaujímať

Objednajte si terapiu

Najnovšie články na našom blogu

Prečítajte si, čo je nové
 

Tento článok som napísal už v roku 2014 a teraz som sa rozhodol ho revidovať a doplniť o aktualizované informácie. V žiadnom prípade by nemal byť prijatý ako pokyn k odmietaniu farmakologickej liečby, práve naopak. Mojím cieľom je prispieť k pochopeniu úlohy liekov pri terapii bolestí pohybového aparátu, pretože sa ich úloha buď neprimerane...

Privítal som ďalšieho klienta a na otázku, čo odo mňa potrebuje, odpovedal niečo v tom zmysle, že nedávno ma navštívil jeho známy s akútnou blokádou driekovej chrbtice. "No a vy ste ho ponaprávali a on už na druhý deň hral futbal a mňa bolia kríže už 5 rokov, tak ponaprávajte aj mňa, aby ma to nebolelo". Takéto očakávanie...

Možno aj tento obrázok spôsobil, že sa všeobecne považuje hlboký predklon za najnebezpečnejší pre driekovú chrbticu, špeciálne pre segment L5-S1. Aj keď mu nemožno uprieť istú informačnú hodnotu, takáto zjednodušená fyzikálna interpretácia vedie k mylným záverom. Pre lepšie pochopenie zaťaženia spodnej časti driekovej chrbtice potrebujeme pochopiť...

Ak vyjdeme z definície kĺbu ako pohyblivého spoja dvoch navzájom sa dotýkajúcich častí celku umožňujúceho obmedzený pohyb, potom sa na kĺb môžeme pozrieť ako na bod, okolo ktorého sa kosti otáčajú alebo v prípade fazetových kĺbov posúvajú. Primárnou funkciou kĺbu je teda pohyb, nie stabilizácia. Ak sa kĺb používa funkčne, t.j. ak je hlavne...

Ako správne držať telo je otázka priťahujúca čoraz väčší záujem. Dôvodom je to, že sa konečne začína chápať súvislosť medzi dlhodobým celodenným pohybom a štrukturálnymi zmenami chrbtice v horizonte desiatok rokov. Pretože áno, poškodené platničky a artrózu fazetových kĺbov chrbtice si dokážete vyrobiť aj tým, ako stojíte a chodíte. Silové...

"Vaša duša k vám hovorí prostredníctvom vášho tela"
Dnešný príspevok je dlhší a odbornejší, ale pre pochopenie ďalších príspevkov je dôležité ho prečítať až do konca... A možno aj viackrát.