Reklamačný poriadok

R E K L A M A Č N Ý P O R I A D O K
( podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

Článok 1
Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak zákazníkovi sú poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3
Uplatnenie reklamácie

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u poskytovateľa služby alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie popísal službu alebo jej časť, ktorej chybu vytýka. Poskytovateľ služby alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Poskytovateľ služby alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4
Vady odstrániteľné

Na úseku masážnych služieb, ak nie je dodržaný správny postup, výkon, skladba služieb podľa cenníka, trvanie terapie a cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník počas terapie alebo okamžite po jej skončení, v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje.

Článok 5

Vady neodstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

Článok 6

Poskytovateľ služby zodpovedá zákazníkovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase uskutočnenia objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;

- dodanie služby bez vád;

- dodanie služby v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii.

Článok 7 

Poskytovateľ služby nezodpovedá zákazníkovi za: 

- za telesné reakcie na terapiu alebo cvičenie, ktoré vyplývajú z dlhodobo neriešených zdravotných problémov alebo z problémov, ktoré sa až do terapie neprejavili;

- očakávaný alebo požadovaný výsledok, ktorého povahu nie je možné garantovať, ako napríklad vyriešenie problému podľa predstáv zákazníka.

Článok 8

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

Článok 9
Spoluúčasť zákazníka na vybavovaní reklamácie

Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

Článok 10
Alternatívne riešenie sporov

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:
* Slovenská obchodná inšpekcia
* Ústredný inšpektorát
* Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

  1. spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
  2. spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal podávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
  3. vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
  4. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
  5. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
  6. alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 16.5.2020

V Považskej Bystrici dňa 16.5.2020