Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronických publikácií (ďalej len "e-kniha") na internetovej stránke www.masaznaterapia.sk (ďalej len "stránka").

1.2. Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok predávajúceho naplnila podmienky uvedené v čl. 3 týchto VOP.

1.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

1.4. Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie produktov tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Zakúpením produktu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy, či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

2. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

2.1. Predávajúcim je Ing. Roland Habara IČO 46 306 617, so sídlom Pionierska 981/7, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika (ďalej len "predávajúci"), zast. Ing. Roland Habara.

2.2. Kontaktné údaje predávajúceho sú: e-mail roland.habara@gmail.com tel. +421(0)917 903 623

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1. Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

3.2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

3.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky odošle na emailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednanej e-knihy.

3.4. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúceho dochádza k plneniu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, keďže ide o e-knihu v pdf forme.

3.5. Kupujúci pri uskutočnení objednávky berie na vedomie, že na účely objednávky e-knihy sa jeho e-mailová adresa nepovažuje za osobný údaj, ale za trvanlivý nosič v zmysle § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 102/2014 Z. z."). E-mailová adresa kupujúceho je v takomto prípade nevyhnutným technickým opatrením umožňujúcim uskutočnenie objednávky.

3.6. Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie e-knihy vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

4. Produkt

4.1. Produktom predávajúceho sú elektronické publikácie (ďalej len "e-kniha") na internetovej stránke www.masaznaterapia.sk

5. Cena e-knihy

5.1. Ing. Roland Habara nie je platcom DPH. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena ebooku v EUR. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k e-knihe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za ňu.

5.3. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky s potvrdením o prijatí objednávky kupujúceho. Na písomné vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou v listinnej podobe.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednanú e-knihu prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na stránke predávajúceho.

6.2. Online platby pre nás zabezpečuje platebná brána ComGate. Poskytovateľ služby, společnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platebná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob platby online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód - tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodem

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platebná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam se prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platební príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

6.3. Možnosti platieb cez platobnú bránu ComGate On-line platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

6.4. Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny v celom rozsahu.

6.5. Prevzatie e-knihy kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím e-knihy sa rozumie stiahnutie e-knihy prostredníctvom údajov v e-mailovej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.6. Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za e-knihu zo strany kupujúceho odošle do 24 hodín e-knihu na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

7. Náklady na dodanie e-knihy

7.1. Cena e-knihy je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné, vzhľadom na to, že ide o elektronickú publikáciu.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

8.2. Kupujúci vyplní formulár na odstúpenie uvedený v prílohe č. 1 k týmto VOP a odošle ho predávajúcemu prostredníctvom pošty alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.

8.4. Vzhľadom na charakter e-knihy, kupujúci nie je povinný vrátiť e-knihu predávajúcemu.

8.5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s e-knihou.

8.6. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa ods. 7.4. tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.7. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 9. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

9.1. Záručná doba na e-knihu je 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje odoslanie a doručenie e-knihy kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny e-knihy zo strany kupujúceho.

9.2. Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny e-knihy.

9.5. Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy roland.habara@gmail.com. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

9.6. Predávajúci je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

9.7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný toto potvrdenie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho.

9.10. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:
- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;
- dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu bez vád;
- dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii;
- zaslanie daňového dokladu (faktúry).

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;
- za prípadnú škodu, ktorá používateľovi vznikne v súvislosti s používaním elektronického obsahu.

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (údaje umožňujúce identifikovať kupujúceho) sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

10.2. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Zásady spracúvania osobných údajov.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2. Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu Ing. Roland Habara IČO 46 306 617, so sídlom Pionierska 981/7, 01701 Považská Bystrica.  Kupujúci je povinný bližšie uviesť dôvody jeho žiadosti.

11.3. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

11.4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať písomne na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
  • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1/

pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, ale len maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

12. Autorské právo

12.1. E-kniha, ktorá je predmetom predaja na stránke predávajúceho je výhradným duševným vlastníctvom autora Ing. Rolanda Habaru v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

12.2. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva dielo autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely kupujúceho ako spotrebiteľa. Kupujúci je oprávnený používať e-knihu výhradne na vlastné osobné účely.

12.3. Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie e-knihy ďalším tretím osobám bez súhlasu autora je trestné a v rozpore so zákonom.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 3.4.2020

Príloha č. 1 - FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu Ing. Roland Habara IČO 46 306 617, so sídlom Pionierska 981/7, 01701 Považská Bystrica

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite

Všeobecné obchodné podmienky - masáže

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky platiace pre súkromné zariadenie slúžiace na masáže, rekondíciu a regeneráciu – Ing. Roland Habara, so sídlom Pionierska 981/7, Považská Bystrica 01701, prevádzka Masážna terapia - Roland Habara, Kuzmányho 902, Považská Bystrica 01701, IČO: 46306617, DIČ: 1049793822 (ďalej len "Poskytovateľ").

1.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Klientov (ďalej len "Klient") využívajúcich služby zariadenia.

1.3. Klient rozumie, že primárnym cieľom služieb, ktoré dostane v podobe masážnej terapie, je uvoľnenie tela, hlavne svalstva, zbavenie napätia, telesného, prípadne aj psychického. Ak počas terapie pocíti diskomfort, okamžite bude informovať poskytovateľa služieb tak, aby použité terapeutické techniky boli prispôsobené jeho momentálnym možnostiam. Ďalej rozumie, že masážna terapia nemá byť chápaná ako náhrada za medicínske vyšetrenie, diagnostiku alebo starostlivosť a uvedomuje si, že by mal v prvom rade vyhľadať odborného lekára, fyzioterapeuta alebo iného kvalifikovaného odborníka, aby posúdili možnosti liečby problémov, ktorých sa obáva. Rozumie, že masážna terapia je regeneračný a relaxačný doplnok kvalifikovanej starostlivosti a nie náhrada za komplexnú prácu so skeletom, muskulárnym systémom, diagnostikou, liekmi a žiadna informácia, ktorú počas terapie dostane, by nemala byť chápaná ako odborné medicínske vyjadrenie.

2. Rezervácia služby a platba

2.1. Rezervácia prebieha na základe telefonického dohovoru Poskytovateľa s Klientom alebo prostredníctvom elektronického rezervačného systému Reservio. Dátum a čas rezervácie služby je pre Klienta záväzný a jeho zrušenie sa riadi podmienkami v odseku 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Rezervácia termínu je platná po potvrdení zaslanom na e-mail Klienta. Riadne uhradená rezervácia je záväzná a jej zrušenie sa riadi podmienkami v odseku 3 týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.3. Platba sa realizuje iba v hotovosti po terapii.

3. Zrušenie rezervácie a náhrady

3.1. Bezplatné zrušenie rezervácie zo strany Klienta je možné do 48 hodín pred uvedenou hodinou. Ak dôjde k zrušeniu zo strany klienta neskôr, Poskytovateľ je oprávnený účtovať plnú výšku rezervovanej služby.

3.2. Ak sa Klient nemôže dostaviť na rezervovaný termín, je možné ho presunúť inému Klientovi bez ďalšieho poplatku. Je ale potrebné túto zmenu vopred ohlásiť Poskytovateľovi. Náhradníka za seba si hľadá klient samostatne.

4. Pravidlá pre Klientov mladších ako 18 rokov

4.1. Osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len "Mladiství") sa môžu terapie Poskytovateľa zúčastniť v sprievode alebo iba s písomným súhlasom rodiča, resp. iného zákonného zástupcu.

4.2. Rodič alebo iný zákonný zástupca, prípadne doprovod zodpovedajú za prípadné škody spôsobené Mladistvým.

5. Povinnosti klienta

5.1. Klienti sú povinní sa riadiť pokynmi Poskytovateľa a jeho zamestnancov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa.

5.2. Klienti sú povinní oboznámiť Poskytovateľa a zamestnancov poskytujúcich služby v mene Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave pri osobnom rozhovore. Prípadné zmeny v zdravotnom stave je povinný Klient okamžite hlásiť Poskytovateľovi a zamestnancom poskytujúcim služby.

5.3. Klient pred absolvovaním masáže v rámci vstupného rozhovoru čestne prehlasuje, že nezatajil žiadne závažné zdravotné obmedzenia.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti alebo zmeny zdravotného stavu súvisiace s poskytnutou službou.

6.2. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné ťažkosti a zmeny zdravotného stavu Klienta, ktoré sa neobjavili v priebehu terapie.

6.3.. V prípade úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu Klienta v priebehu terapie, ktoré vzniklo neopatrnosťou klienta, neupozornením o zdravotných obmedzeniach alebo neuposlúchnutím pokynov lektora poskytujúceho služby v mene Poskytovateľa je za toto plne zodpovedný Klient.

6.4. V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany (Klient a Poskytovateľ) dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy Slovenskej republiky mieste a vecne príslušné podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

6.5. Všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

6.6. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8. Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je aktuálne platný Cenník Poskytovateľa, ktorý je zverejnený na webovom sídle Poskytovateľa.

9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky masáže ponúkané Poskytovateľom.

10. Reklamačný poriadok
10.1. Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

10.2. V prípade, ak zákazníkovi sú poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

10.3. Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u poskytovateľa služby alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá.

10.4. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie popísal službu alebo jej časť, ktorej chybu vytýka. Poskytovateľ služby alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Poskytovateľ služby alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

10.5. Na úseku masážnych služieb, ak nie je dodržaný správny postup, výkon, skladba služieb podľa cenníka, trvanie terapie a cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník počas terapie alebo okamžite po jej skončení, v závislosti od toho, akú chybu zákazník reklamuje.

10.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

10.7. Poskytovateľ služby zodpovedá zákazníkovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase uskutočnenia objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky;

- dodanie služby bez vád;

- dodanie služby v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii.

10.8. Poskytovateľ služby nezodpovedá zákazníkovi za:

- za telesné reakcie na terapiu alebo cvičenie, ktoré vyplývajú z dlhodobo neriešených zdravotných problémov alebo z problémov, ktoré sa až do terapie neprejavili;

- očakávaný alebo požadovaný výsledok, ktorého povahu nie je možné garantovať, ako napríklad vyriešenie problému podľa predstáv zákazníka.

10.9. Zákazník je povinný reklamáciu uplatniť ihneď, bez zbytočného odkladu. V prípade, že sa tak nestane, právo na reklamáciu zaniká.

10.10. Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby alebo tovaru.

10.11. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

* Slovenská obchodná inšpekcia
* Ústredný inšpektorát
* Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

  1. spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
  2. spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal podávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
  3. vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
  4. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
  5. subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
  6. alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Táto verzia VOP platí od 9.12.2023.