Zásady spracovania osobných údajov

1. Zásady spracovania osobných údajov pri nákupe e-kníh

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na roland.habara@gmail.com alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva obchodná spoločnosť Ing. Roland Habara IČO 46 306 617, so sídlom Pionierska 981/7, 01701 Považská Bystrica (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Osobné údaje zadávané v objednávkovom formulári - e - kniha.

a) Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - potrebné na účel vystavenia faktúry a súvisiacich dokladov = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zo zmluvy + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

b) e-mail - komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (e-kniha), doručenie dodatočných informácií k objednávke od prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zo zmluvy.

c) platobné údaje - technické zabezpečenie platby = právnym základom je plnenie zo zmluvy.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, teda na účel dodania e-knihy. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby bol bola uzatvorená zmluva a táto bola následne plnená.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú: administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami a určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa mimosúdnou a súdnou cestou.

c) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr - právnym základom nevyhnutné je spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu, t. j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

d) evidencia pošty a správa registratúry, t. j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom nevyhnutné je spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Doménu www.masaznaterapia.sk nám poskytuje obchodná spoločnosť Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland

Hosting hlavnej stránky www.masaznaterapia.sk poskytuje obchodná spoločnosť Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland 

Fakturácia a úštovníctvo: Simpleshop.cz, Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od Prevádzkovateľa dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 má s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

GoPay (platobná brána) - https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018?embed=

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých vám Prevádzkovateľ poskytol informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí Prevádzkovateľovi asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na jeho projektoch a obsluhujú ho. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácii?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje sa u Prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 1 roka, ak osobitné právne predpisy (daňové, archivácia, účtovné predpisy) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený:

a) Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať e-mailom, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne realitnej kancelárii. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

b) Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v písomnej listinnej forme, alebo elektronickej forme - emailom. pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.

c) Právo na opravu - máme prijaté opatrenia, aby sme mali presné osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás o ich opravu alebo doplnenie.

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Avšak túto žiadosť bude potrebné posúdiť vzhľadom na všetky okolnosti, či žiadosti nebráni iný právny predpis, uplatnenie právneho nároku alebo iný oprávnený záujem.

e) Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov

f) Právo na prenosnosť - máte právo preniesť poskytnuté osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a osobné údaje sme získali od Vás na základe súhlasu alebo zmluvy.

g) Právo namietať - máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Takto namietnuté údaje nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ tomu nebránia oprávnené záujmy, alebo uplatnenie právneho nároku.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Súbory cookies

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej likality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácii k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

Jedná sa hlavne o:

Plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby YouTube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípradné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené.

2. Zásady spracovania osobných údajov pri rezervácii termínu

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na roland.habara@gmail.com alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúva obchodná spoločnosť Ing. Roland Habara IČO 46 306 617, so sídlom Pionierska 981/7, 01701 Považská Bystrica (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Osobné údaje zadávané v rezervačnom systéme Reservio.

a) Meno, priezvisko, telefónne číslo = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zo zmluvy + plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

b) e-mail - komunikácia so zákazníkom o potvrdení rezervácie, zrušení rezervácie, doručenie dodatočných informácií k rezervácii od prevádzkovateľa = právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zo zmluvy.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu Prevádzkovateľ spracúva:

a) pri plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste, teda na účel rezervácie termínu. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou toho, aby bol bola uzatvorená zmluva a táto bola následne plnená.

b) na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú: administrácia informácií súvisiacich s prijatými požiadavkami a určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov Prevádzkovateľa mimosúdnou a súdnou cestou.

c) vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov, najmä správa a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr - právnym základom nevyhnutné je spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu, t. j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z .z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

d) evidencia pošty a správa registratúry, t. j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom nevyhnutné je spracúvanie osobných údajov podľa osobitného predpisu, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené iným subjektom, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujú služby a s ktorými má uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Doménu www.masaznaterapia.sk nám poskytuje obchodná spoločnosť Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland

Hosting hlavnej stránky www.masaznaterapia.sk poskytuje obchodná spoločnosť Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Switzerland

Rezervácie: Reservio, s.r.o., IČO 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, kontaktní adresa: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76730 (dále též "Reservio" nebo "my"), kontaktní e-mail: support@reservio.com.

Ďalšími sprostredkovateľmi, ku ktorým sa od Prevádzkovateľa dostávajú vaše údaje, sú veľkí hráči na trhu a od 25.05.2018 má s nimi uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení - viac info o znení GDPR pravidiel sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Prevádzkovateľ nepredáva, neobchoduje ani žiadnym iným spôsobom neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých vám Prevádzkovateľ poskytol informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí Prevádzkovateľovi asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na jeho projektoch a obsluhujú ho. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácii?

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií nie je zamýšľaný.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Osobné údaje sa u Prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 1 roka, ak osobitné právne predpisy (daňové, archivácia, účtovné predpisy) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti ste oprávnený:

a) Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať e-mailom, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne realitnej kancelárii. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

b) Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v písomnej listinnej forme, alebo elektronickej forme - emailom. pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia.

c) Právo na opravu - máme prijaté opatrenia, aby sme mali presné osobné údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii. Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás o ich opravu alebo doplnenie.

d) Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Avšak túto žiadosť bude potrebné posúdiť vzhľadom na všetky okolnosti, či žiadosti nebráni iný právny predpis, uplatnenie právneho nároku alebo iný oprávnený záujem.

e) Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov

f) Právo na prenosnosť - máte právo preniesť poskytnuté osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a osobné údaje sme získali od Vás na základe súhlasu alebo zmluvy.

g) Právo namietať - máte právo namietať spracúvanie osobných údajov. Takto namietnuté údaje nebudeme ďalej spracovávať, pokiaľ tomu nebránia oprávnené záujmy, alebo uplatnenie právneho nároku.

h) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Súbory cookies

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej likality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácii k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

Jedná sa hlavne o:

Plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby YouTube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípradné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené.