Disclaimer

Prečítal som si a rozumiem nasledovným informáciám:

Rozumiem, že primárnym cieľom služieb, ktoré dostanem v podobe masážnej terapie, je uvoľnenie tela, hlavne svalstva, zbavenie napätia, telesného, prípadne aj psychického. Ak počas terapie pocítim diskomfort, okamžite budem informovať poskytovateľa služieb tak, aby použité terapeutické techniky boli prispôsobené mojim momentálnym možnostiam. Ďalej rozumiem, že masážna terapia nemá byť chápaná ako náhrada za medicínske vyšetrenie, diagnostiku alebo starostlivosť a uvedomujem si, že by som mal v prvom rade vyhľadať odborného lekára, fyzioterapeuta alebo iného kvalifikovaného odborníka, aby posúdili možnosti liečby problémov, ktorých sa obávam. Rozumiem, že masážna terapia je regeneračný a relaxačný doplnok kvalifikovanej starostlivosti a nie náhrada za komplexnú prácu so skeletom, muskulárnym systémom, diagnostikou, liekmi a žiadna informácia, ktorú počas terapie dostanem, by nemala byť chápaná ako odborné medicínske vyjadrenie.

Pretože masážna terapia má svoje kontraindikácie, potvrdzujem, že som informoval o všetkých mojich zdravotných obmedzeniach, ktorých som si vedomý. Súhlasím, že budem poskytovateľa služieb neustále informovať o zdravotnom stave a rozumiem, že poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť ak tak neurobím.

Počas terapie sa môžu objaviť niektoré symptómy. Sú normálnou reakciou tela na poskytované služby, na uvoľňovanie a masážne techniky. Rozumiem, že poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za telesné reakcie, ktoré vyplývajú z dlhodobo neriešených zdravotných problémov alebo z problémov, ktoré sa až do terapie neprejavili. Prípadné bolesti, diskomfort, zvýšená teplota, závraty, zápalové symptómy a iné telesné reakcie sú dôsledkom aktuálneho telesného stavu a chápem, že terapia môže byť ich spúšťačom, nie príčinou. Kedykoľvek počas terapie môžem požiadať o úpravu priebehu terapie, aby som sa cítil komfortnejšie. Rozumiem, že poskytnuté služby nie sú náhradou za medicínsku alebo psychologickú starostlivosť a informácie nemajú diagnostický ani preskriptívny charakter a slúžia iba na informatívny účel. Zároveň udeľujem poskytovateľovi služieb povolenie dozvedieť sa moje súkromné informácie týkajúce sa mojho zdravotného stavu a predchádzajúcich procedúr s inými poskytovateľmi služieb alebo zdravotnej starostlivosti.

Poskytnem všetky mne známe zdravotné informácie. Prínosy aj riziká terapie som pochopil a boli mi vysvetlené postupy. Rozumiem, že masážna terapia nie je náhrada za medicínsku diagnostiku a starostlivosť. Udeľujem svoj súhlas s poskytnutím terapie.

Udeľujem poskytovateľovi služieb súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnem pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len "osobné údaje") za účelom vytvorenia databázy klientov, a to súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Potvrdzujem, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov som povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi služieb. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujem dobrovoľne, a to na dobu určitú, počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi mnou a poskytovateľom služieb. Som oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Nie som oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Potvrdzujem, že pred získavaním osobných údajov som bol zo strany poskytovateľa služieb informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako som bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednajte si terapiu